نیروهای داخلی تیر جلسه پانزدهم – نیروهای خارجی تیر