نان بربری ساده

قیمت هر عدد 2000 تومان

نان بربری کنجدی

قیمت هر عدد 2500 تومان

نان تافتون ساده

قیمت هر عدد 1500 تومان

نان تافتون کنجدی

قیمت هر عدد 2000 تومان

نان سنگک ساده

قیمت هر عدد 2000 تومان

نان سنگک کنجدی

قیمت هر عدد 2500 تومان

نان سنگک ویژه

قیمت هر عدد 5000 تومان