پس از انتخاب کد اینجا را کلیک کنید.

● متولد:اسفند1370

● تحصیلات(رشته تحصیلی):فوق لیسانس روانشناسی

● قد:165 وزن:65

● شغل پدر:استاد دانشگاه

● تعداد فرزندان خانواده:4

● محدوده سکونت:تهران غرب

● اصالت(نه محل تولد خودتون):آذری

● شرایط از لحاظ دینی(ولایی،سیاسی و...):ولایی و ...

● شغل:معلم

● پوشش:چادری

● ملاک همسرآینده:انجام تکالیف الهی، رعایت حلا و حرام و ...

● کسی که سابقه عقد و ازدواج قبلی دارد می پذیرید؟خیر

● کسی که فرزند دارد می‌پذیرید؟بله

● طلبه می پذیرید؟خیر

● شرایط خاص(ذکر مواردی چون سابقه نامزدی،ازدواج، مریضی خاص، ناتوانی جسمی،ضعف بینایی، لکنت زبان و مشکلات دیگر.. ):خیر

زوجی آسمانی

کد 10

جهت ارسال کد و تهیه شماره تماس از بالاترین قسمت این صفحه استفاده کنید.

معرفی به دوستان

● متولد:اسفند1370

● تحصیلات(رشته تحصیلی):فوق لیسانس روانشناسی

● قد:165 وزن:65

● شغل پدر:استاد دانشگاه

● تعداد فرزندان خانواده:4

● محدوده سکونت:تهران غرب

● اصالت(نه محل تولد خودتون):آذری

● شرایط از لحاظ دینی(ولایی،سیاسی و...):ولایی و ...

● شغل:معلم

● پوشش:چادری

● ملاک همسرآینده:انجام تکالیف الهی، رعایت حلا و حرام و ...

● کسی که سابقه عقد و ازدواج قبلی دارد می پذیرید؟خیر

● کسی که فرزند دارد می‌پذیرید؟بله

● طلبه می پذیرید؟خیر

● شرایط خاص(ذکر مواردی چون سابقه نامزدی،ازدواج، مریضی خاص، ناتوانی جسمی،ضعف بینایی، لکنت زبان و مشکلات دیگر.. ):خیر

زوجی آسمانی

کد 11

جهت ارسال کد و تهیه شماره تماس از بالاترین قسمت این صفحه استفاده کنید.

معرفی به دوستان

● متولد:اسفند1370

● تحصیلات(رشته تحصیلی):فوق لیسانس روانشناسی

● قد:165 وزن:65

● شغل پدر:استاد دانشگاه

● تعداد فرزندان خانواده:4

● محدوده سکونت:تهران غرب

● اصالت(نه محل تولد خودتون):آذری

● شرایط از لحاظ دینی(ولایی،سیاسی و...):ولایی و ...

● شغل:معلم

● پوشش:چادری

● ملاک همسرآینده:انجام تکالیف الهی، رعایت حلا و حرام و ...

● کسی که سابقه عقد و ازدواج قبلی دارد می پذیرید؟خیر

● کسی که فرزند دارد می‌پذیرید؟بله

● طلبه می پذیرید؟خیر

● شرایط خاص(ذکر مواردی چون سابقه نامزدی،ازدواج، مریضی خاص، ناتوانی جسمی،ضعف بینایی، لکنت زبان و مشکلات دیگر.. ):خیر

زوجی آسمانی

کد 9

جهت ارسال کد و تهیه شماره تماس از بالاترین قسمت این صفحه استفاده کنید.

معرفی به دوستان

● متولد:اسفند1370

● تحصیلات(رشته تحصیلی):فوق لیسانس روانشناسی

● قد:165 وزن:65

● شغل پدر:استاد دانشگاه

● تعداد فرزندان خانواده:4

● محدوده سکونت:تهران غرب

● اصالت(نه محل تولد خودتون):آذری

● شرایط از لحاظ دینی(ولایی،سیاسی و...):ولایی و ...

● شغل:معلم

● پوشش:چادری

● ملاک همسرآینده:انجام تکالیف الهی، رعایت حلا و حرام و ...

● کسی که سابقه عقد و ازدواج قبلی دارد می پذیرید؟خیر

● کسی که فرزند دارد می‌پذیرید؟بله

● طلبه می پذیرید؟خیر

● شرایط خاص(ذکر مواردی چون سابقه نامزدی،ازدواج، مریضی خاص، ناتوانی جسمی،ضعف بینایی، لکنت زبان و مشکلات دیگر.. ):خیر

زوجی آسمانی

کد 8

جهت ارسال کد و تهیه شماره تماس از بالاترین قسمت این صفحه استفاده کنید.

معرفی به دوستان

● متولد:اسفند1370

● تحصیلات(رشته تحصیلی):فوق لیسانس روانشناسی

● قد:165 وزن:65

● شغل پدر:استاد دانشگاه

● تعداد فرزندان خانواده:4

● محدوده سکونت:تهران غرب

● اصالت(نه محل تولد خودتون):آذری

● شرایط از لحاظ دینی(ولایی،سیاسی و...):ولایی و ...

● شغل:معلم

● پوشش:چادری

● ملاک همسرآینده:انجام تکالیف الهی، رعایت حلا و حرام و ...

● کسی که سابقه عقد و ازدواج قبلی دارد می پذیرید؟خیر

● کسی که فرزند دارد می‌پذیرید؟بله

● طلبه می پذیرید؟خیر

● شرایط خاص(ذکر مواردی چون سابقه نامزدی،ازدواج، مریضی خاص، ناتوانی جسمی،ضعف بینایی، لکنت زبان و مشکلات دیگر.. ):خیر

زوجی آسمانی

کد 7

جهت ارسال کد و تهیه شماره تماس از بالاترین قسمت این صفحه استفاده کنید.

معرفی به دوستان

● متولد:اسفند1370

● تحصیلات(رشته تحصیلی):فوق لیسانس روانشناسی

● قد:165 وزن:65

● شغل پدر:استاد دانشگاه

● تعداد فرزندان خانواده:4

● محدوده سکونت:تهران غرب

● اصالت(نه محل تولد خودتون):آذری

● شرایط از لحاظ دینی(ولایی،سیاسی و...):ولایی و ...

● شغل:معلم

● پوشش:چادری

● ملاک همسرآینده:انجام تکالیف الهی، رعایت حلا و حرام و ...

● کسی که سابقه عقد و ازدواج قبلی دارد می پذیرید؟خیر

● کسی که فرزند دارد می‌پذیرید؟بله

● طلبه می پذیرید؟خیر

● شرایط خاص(ذکر مواردی چون سابقه نامزدی،ازدواج، مریضی خاص، ناتوانی جسمی،ضعف بینایی، لکنت زبان و مشکلات دیگر.. ):خیر

زوجی آسمانی

کد 6

جهت ارسال کد و تهیه شماره تماس از بالاترین قسمت این صفحه استفاده کنید.

معرفی به دوستان

● متولد:اسفند1370

● تحصیلات(رشته تحصیلی):فوق لیسانس روانشناسی

● قد:165 وزن:65

● شغل پدر:استاد دانشگاه

● تعداد فرزندان خانواده:4

● محدوده سکونت:تهران غرب

● اصالت(نه محل تولد خودتون):آذری

● شرایط از لحاظ دینی(ولایی،سیاسی و...):ولایی و ...

● شغل:معلم

● پوشش:چادری

● ملاک همسرآینده:انجام تکالیف الهی، رعایت حلا و حرام و ...

● کسی که سابقه عقد و ازدواج قبلی دارد می پذیرید؟خیر

● کسی که فرزند دارد می‌پذیرید؟بله

● طلبه می پذیرید؟خیر

● شرایط خاص(ذکر مواردی چون سابقه نامزدی،ازدواج، مریضی خاص، ناتوانی جسمی،ضعف بینایی، لکنت زبان و مشکلات دیگر.. ):خیر

زوجی آسمانی

کد 5

جهت ارسال کد و تهیه شماره تماس از بالاترین قسمت این صفحه استفاده کنید.

معرفی به دوستان

● متولد:اسفند1370

● تحصیلات(رشته تحصیلی):فوق لیسانس روانشناسی

● قد:165 وزن:65

● شغل پدر:استاد دانشگاه

● تعداد فرزندان خانواده:4

● محدوده سکونت:تهران غرب

● اصالت(نه محل تولد خودتون):آذری

● شرایط از لحاظ دینی(ولایی،سیاسی و...):ولایی و ...

● شغل:معلم

● پوشش:چادری

● ملاک همسرآینده:انجام تکالیف الهی، رعایت حلا و حرام و ...

● کسی که سابقه عقد و ازدواج قبلی دارد می پذیرید؟خیر

● کسی که فرزند دارد می‌پذیرید؟بله

● طلبه می پذیرید؟خیر

● شرایط خاص(ذکر مواردی چون سابقه نامزدی،ازدواج، مریضی خاص، ناتوانی جسمی،ضعف بینایی، لکنت زبان و مشکلات دیگر.. ):خیر

زوجی آسمانی

کد 4

جهت ارسال کد و تهیه شماره تماس از بالاترین قسمت این صفحه استفاده کنید.

معرفی به دوستان

● متولد:اسفند1370

● تحصیلات(رشته تحصیلی):فوق لیسانس روانشناسی

● قد:165 وزن:65

● شغل پدر:استاد دانشگاه

● تعداد فرزندان خانواده:4

● محدوده سکونت:تهران غرب

● اصالت(نه محل تولد خودتون):آذری

● شرایط از لحاظ دینی(ولایی،سیاسی و...):ولایی و ...

● شغل:معلم

● پوشش:چادری

● ملاک همسرآینده:انجام تکالیف الهی، رعایت حلا و حرام و ...

● کسی که سابقه عقد و ازدواج قبلی دارد می پذیرید؟خیر

● کسی که فرزند دارد می‌پذیرید؟بله

● طلبه می پذیرید؟خیر

● شرایط خاص(ذکر مواردی چون سابقه نامزدی،ازدواج، مریضی خاص، ناتوانی جسمی،ضعف بینایی، لکنت زبان و مشکلات دیگر.. ):خیر

زوجی آسمانی

کد 3

جهت ارسال کد و تهیه شماره تماس از بالاترین قسمت این صفحه استفاده کنید.

معرفی به دوستان

● متولد:اسفند1370

● تحصیلات(رشته تحصیلی):فوق لیسانس روانشناسی

● قد:165 وزن:65

● شغل پدر:استاد دانشگاه

● تعداد فرزندان خانواده:4

● محدوده سکونت:تهران غرب

● اصالت(نه محل تولد خودتون):آذری

● شرایط از لحاظ دینی(ولایی،سیاسی و...):ولایی و ...

● شغل:معلم

● پوشش:چادری

● ملاک همسرآینده:انجام تکالیف الهی، رعایت حلا و حرام و ...

● کسی که سابقه عقد و ازدواج قبلی دارد می پذیرید؟خیر

● کسی که فرزند دارد می‌پذیرید؟بله

● طلبه می پذیرید؟خیر

● شرایط خاص(ذکر مواردی چون سابقه نامزدی،ازدواج، مریضی خاص، ناتوانی جسمی،ضعف بینایی، لکنت زبان و مشکلات دیگر.. ):خیر

زوجی آسمانی

کد 2

جهت ارسال کد و تهیه شماره تماس از بالاترین قسمت این صفحه استفاده کنید.

معرفی به دوستان

● متولد:اسفند1370

● تحصیلات(رشته تحصیلی):فوق لیسانس روانشناسی

● قد:165 وزن:65

● شغل پدر:استاد دانشگاه

● تعداد فرزندان خانواده:4

● محدوده سکونت:تهران غرب

● اصالت(نه محل تولد خودتون):آذری

● شرایط از لحاظ دینی(ولایی،سیاسی و...):ولایی و ...

● شغل:معلم

● پوشش:چادری

● ملاک همسرآینده:انجام تکالیف الهی، رعایت حلا و حرام و ...

● کسی که سابقه عقد و ازدواج قبلی دارد می پذیرید؟خیر

● کسی که فرزند دارد می‌پذیرید؟بله

● طلبه می پذیرید؟خیر

● شرایط خاص(ذکر مواردی چون سابقه نامزدی،ازدواج، مریضی خاص، ناتوانی جسمی،ضعف بینایی، لکنت زبان و مشکلات دیگر.. ):خیر

زوجی آسمانی

کد 1

جهت ارسال کد و تهیه شماره تماس از بالاترین قسمت این صفحه استفاده کنید.

معرفی به دوستان