ads

_ خدمت مهندسین گرامی یادآور می گردد که فایل های صوتی حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری مربوط به مهندس بزرگوار کامیار میررضوی به صورت رایگان در فضای مجازی بدستور ایشان منتشر شده و هر گونه پرداختی بابت فروش این منبع ارزشمند مخالف رای ایشان می باشد.

_ فهم موضوعات مورد بحث در زمینه نظارت طراحی و اجرا برای تمامی مهندسین مرتبط با رشته ساختمان حتی دانشجویانی که وارد بازار کار نشده اند، ضروریست.

_لطفا با انتشار این مطالب در آبادانی کشوری مهندسی ساز سهیم باشید.

آموزش ها بمرور آپدیت خواهند شد.

isifree.ir

آموزش ها بمرور آپدیت خواهند شد.

isifree.ir

آموزش ها بمرور آپدیت خواهند شد.

isifree.ir

آموزش ها بمرور آپدیت خواهند شد.

isifree.ir

آموزش ها بمرور آپدیت خواهند شد.

isifree.ir

آموزش ها بمرور آپدیت خواهند شد.

isifree.ir

آموزش ها بمرور آپدیت خواهند شد.

isifree.ir