English

بهمن, ۱۳۹۷

  • ۱۸ بهمن

    اصطلاحات انگلیسی و کاربردشان در داستان ها

    general

    اصطلاحات انگلیسی مانند Idioms در ارتباطات روزمره کاربرد زیادی دارند. این سطح از آموزش برای زبان آموزان سطوح متوسطه سودمند خواهد بود. در ادامه دو قسمت در مجموع ۵ ساعت اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی را بصورت داستان خواهید دید. An idiom is a phrase or an expression that has a …